วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ค่าบริการทำเอกสารยื่นวีซ่า 7,990 บาท

**ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมสแกนนิ้วจ่ายตามจริง

บริการที่จะได้รับจากเรา

  • เตรียมเอกสารทั้งหมดและยื่นวีซ่าลงระบบ
  • แปลเอกสาร
  • เขียนจดหมายแนะนำตัว
  • ทำแพลนท่องเที่ยว
  • จองตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า
  • จองที่พักสำหรับยื่นวีซ่า
  • ทีมงานดูแลวันไปสแกนนิ้ว

 

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินค่าดำเนินการ 7,990 บาทหลังจากเอกสารส่งถึงออฟฟิศแล้ว

ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจ่ายในวันที่ทีมงานยื่นวีซ่าให้ในระบบ

ค่าธรรมเนียมสแกนนิ้วจ่ายในวันที่ไปสแกนนิ้วที่หน่วยงาน VFS

 

**ทั้งนี้ทั้งนั้นการพิจารณาผลวีซ่าในขั้นตอนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับสถานทู

 

หากวีซ่าไม่ผ่านจะไม่ได้เนค่าดำเนินการและค่าธรรมนียมจากสถานทูตคืน