วีซ่าเยี่ยมเยียน C3-1

วีซ่าเยี่ยมเยียน C-3-1

สำหรับผู้ที่มีครอบครัวอยู่ที่เกาหลี, มีสามีเกาหลี, มีคนรู้จักที่เกาหลีเชิญ

และคนไทยที่รายงานกลับในช่วงเวลาที่รัฐบาลเกาหลีกำหนด

 

รายละเอียดบริการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน C-3-1

 • ค่าบริการจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า 8,990 บาท รวมทุกอย่างไม่มีเก็บเพิ่ม!!
 • แบ่งชำระได้ดังนี้ มัดจำ 4,000 บาท และจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่ทีมงานยื่นวีซ่าให้กับทางสถานทูต 4,990 บาท

 

บริการที่จะได้รับจากเรา

 • วิเคราะห์เคสของลูกค้าเผื่อที่จะแจ้งเอกสารให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงจุด ปิดทุกช่องโหว่ที่จะทำให้วีซ่าไม่ผ่าน
 • ให้คำปรึกษาและอธิบายเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าอย่างละเอียด
 • เตรียมเอกสารสำหรับใช้ยื่นวีซ่าทุกอย่าง
 • แจ้งเอกสารเกาหลี และมีล่ามเกาหลี ในกรณีคนเกาหลีไม่เข้าใจเอกสาร
 • แปล-รับรองเอกสารจากกงสุล (ในเคสที่ต้องมีการรับรอง)
 • ออกเอกสารประวัติหนังสือเดินทางจากกงสุล
 • เขียนแนะนำตัวและทำสตอรี่ให้ทุกเคส
 • เขียนใบคำสารภาพผิด (ในกรณีที่เคยโอเวอร์วีซ่าที่เกาหลี)
 • มีทีมงานไปยื่นวีซ่าให้ที่สถานทูต (ลูกค้าไม่ต้องมายื่นเอง)
 • หลังจากยื่นวีซ่าแล้วทีมงานจะส่งใบรับพาสให้และสามารถเข้าไปเช็คในระบบได้ว่าการสมัครวีซ่าของท่านนั้นจะอยู่ในระบบเรียบร้อย
 • หากทางสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางมีทางทีมงานไปยื่นให้ที่สถานทูตเกาหลีโดยตรง

 

※ หลังจากผลวีซ่าออกลูกค้าจำเป็นต้องมารับเล่มพาสปอร์ตคืนด้วยตนเองที่สถานทูตเกาหลีเท่านั้น (เป็นกฎของสถานทูต)

※ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 14 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่าเอกสารครบสมบูรณ์

※ การพิจารณาผลวีซ่าในขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับสถานทูตเกาหลีเท่านั้น

 

หากผลวีซ่าไม่ผ่านจะไม่มีการคืนเงินค่าดำเนินการให้ ลูกค้าสามารถยื่นใหม่กับทางเราต่อได้เรื่อยๆ โดยจะมีแค่ค่าออกเอกสารใหม่สำหรับยื่นวีซ่าเพียง 2,500 บาท