วีซ่าแต่งงานเกาหลี F6-1

วีซ่าแต่งงานเกาหลี F-6-1

สำหรับคนที่มีสามีเกาหลีและจดทะเบียนสมรสเกาหลีแล้ว

 

รายละเอียดบริการยื่นวีซ่าแต่งงานเกาหลี F-6-1

 • ค่าบริการจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า 25,000 บาท รวมทุกอย่างไม่มีเก็บเพิ่ม!!
 • แบ่งชำระได้ดังนี้ มัดจำ 15,000 บาท และจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่ทีมงานยื่นวีซ่าให้กับทางสถานทูต 10,000 บาท

 

บริการที่จะได้รับจากเรา

 • วิเคราะห์เคสของลูกค้าเผื่อที่จะแจ้งเอกสารให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงจุด
 • ให้คำปรึกษาและอธิบายเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าอย่างละเอียด
 • เตรียมเอกสารสำหรับใช้ยื่นวีซ่าฝั่งไทยให้ทุกอย่าง
 • มีทีมงานและเล่าเกาหลีติดต่อแจ้งเอกสารเกาหลีกับทางสามีให้โดยตรง
 • แปล-รับรองเอกสารจากกงสุล (ในเคสที่ต้องมีการรับรอง)
 • ออกเอกสารประวัติหนังสือเดินทางจากกงสุล
 • ออกเอกสารใบอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติ)
 • เขียนแนะนำตัวและทำสตอรี่เรียงรูปให้ทุกเคส
 • เขียนใบคำสารภาพผิด (ในกรณีที่เคยโอเวอร์วีซ่าที่เกาหลี)
 • มีทีมงานดูแลในวันยื่นวีซ่าที่สถานทูตเกาหลี
 • หากทางสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางมีทางทีมงานไปยื่นให้ที่สถานทูตเกาหลีโดยตรง

 

**ผู้สมัครวีซ่าคนไทยจำเป็นที่จะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้เชิญชาวเกาหลีไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพร้อมกัน

** หลังจากผลวีซ่าออกลูกค้าจำเป็นต้องมารับเล่มพาสปอร์ตคืนด้วยตนเองที่สถานทูตเกาหลีเท่านั้น (เป็นกฎของสถานทูต)

※ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาขั้นต่ำ 4 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่าเอกสารครบสมบูรณ์

※ การพิจารณาผลวีซ่าในขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับสถานทูตเกาหลีเท่านั้น

 

หากผลวีซ่าไม่ผ่านจะไม่มีการคืนเงินค่าดำเนินการให้ ลูกค้าสามารถยื่นใหม่กับทางเราต่อได้เรื่อยๆ โดยจะมีแค่ค่าออกเอกสารใหม่สำหรับยื่นวีซ่าเพียง 5,000 บาท