จดทะเบียน คร.22 (ทะเบียนแห่งครอบครัว)

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ อัพเดต คร.22 (ทะเบียนแห่งครอบครัว)

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22

  • ทะเบียนสมรสที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (Marriage Certificate) ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองจากกงสุลไทย
  • สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างชาติที่ออกโดยสถานทูตของประเทศนั้นๆ

 

ระยะเวลาในการดำเนินเอกสาร

หลังจากส่งเอกสารมาถึงออฟฟิศแล้วจะใช้เวลาดำเนินเรื่อง แปล-รับรองเอกสารประมาณ 2 อาทิตย์ ไม่รวมวันหยุดราชการ